Lào Cai 25° - 28°
Kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT trong 9 tháng đầu năm 2019

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất to lớn, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nên ngay từ đầu năm 2019, Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm theo nội dung kế hoạch.

Căn cứ chương trình công tác năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ. Chỉ đạo Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong 9 tháng đầu năm 2019 Đảng ủy, UBKT đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 07 chi, đảng bộ trực thuộc và 15 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của các chi bộ, các đồng chí đảng viên được kiểm tra. Từ đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy có những định hướng giúp chi bộ, đảng viên khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy dược vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong 3 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất  Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các chi bộ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Thứ hai, chỉ đạo chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Các chi bộ cần xác định kiểm tra, giám sát đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Thứ ba, tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát hoàn thành hoàn thành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019./.

                                                                          Nguyễn Đức Lâm – Phòng Tổ chức cán bộ

Tin khác
1 2 3 4 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập