Nâng cao hiệu quả phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại Lào Cai

 Lào Cai với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa có các tiểu vùng khí hậu rất thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp, đa dạng cây trồng, vật nuôi mang tính đặc hữu và cả ưu thế cạnh trạnh.Phát huy những thế mạnh ưu đãi của thiên nhiên và huy động hiệu quả các nguồn lực, Lào Cai đã có những chính sách phát triển nông nghiệp phù hợp và đang thu được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là kết quả bước đầu của các mô hình du lịch nông nghiệp.

Để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt hiệu quả cao,   UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2418 về việc tập trung triển khai các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch 71/KH-UBND, ngày 8/02/2023 về Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025.

anh tin bai

Vẻ đẹp của ruộng bậc thang tại Sa Pa luôn thu hút du khách

Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, UBND huyện Bảo Yên tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai, thực hiện mô hình điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Trong đó tập trung triển khai các nội dung: Xây dựng thiết kế tổng thể, cảnh quan mô hình du lịch nông thôn, làm định hướng để người dân, cộng đồng hình thành các sản phẩm du lịch và tổ chức quản lý du lịch hiệu quả, phù hợp với địa phương; nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo yêu cầu của thị trường; bố trí, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng các điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn (đường giao thông, nước sạch, môi trường...) gắn với kế hoạch đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình/dự án khác trên địa bàn.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ của các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh. Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các mô hình điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định lấy cộng đồng là trung tâm để xây dựng các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo tính lan tỏa cho phát triển kinh tế địa phương.UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các sở, đơn vị để có các giải pháp triển khai phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn địa phương.

Mục đích Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được xác định cụ thể:

Phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; phấn đấu có ít nhất 3 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của tỉnh; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Phấn đấu mỗi huyện đạt chuẩn nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn mang tính đặc trưng của địa phương.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với tiến trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.

Ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; mỗi điểm du lịch có ít nhất 1 nhân viên thành thạo ngoại ngữ.

Bảo đảm an ninh du lịch, an toàn cho khách du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh...

Thu Hà
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập