Lào Cai 26° - 29°
THÔNG BÁO

           

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

––––––––––

Số:  22 /TB - SNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

       Lào Cai, ngày 04 tháng 3  năm 2011

 

 

  

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai

 


Căn cứ Luật khiếu nại tố cáo ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005;

 

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/ TT- TTCP, ngày 26/8/2010 Qui định qui trình sử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;

 

Căn cứ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Qui chế quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai thông báo lịch tiếp công dân như sau:

 1. Lịch tiếp công dân:

 - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp vào ngày 25 hàng tháng, (nếu ngày trên trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày kế tiếp, trường hợp Giám đốc đi công tác sẽ cử một đồng chí phó Giám đốc Sở tiếp công dân)

- Thanh Tra Sở : Tiếp công dân tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định)

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở: Giải quyết công việc theo lịch hẹn đã thông báo trước.

 2. Địa điểm tiếp công dân:

 Tại phòng tiếp công dân tầng I: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai địa chỉ: Khối 8 đường Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - TP Lào Cai; Điện thoại: 020.3820 062 - Fax: 0203.3820 080.   

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo đến các Sở, Ban ngành, các cơ quan, đơn vị, các cá nhân được biết để thuận tiện trong việc liên hệ./.

 

 

 

  Nơi nhận :                                                                                                      GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh Lào Cai (B/c);                                                                                    (đã ký)

-TT. BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh;                                                       Ma Quang Trung    

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;

- UBND các huyện, thành phố ;                                                                                                                                                                                                

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng,các đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu VT-Ttr Sở.

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập